โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.38 % 6.25 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 6 1 8 1 0 50
ร้อยละ 9.09 % 1.52 % 12.12 % 1.52 % 0.00 % 75.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 6 1 11 3 0 77
ร้อยละ 6.12 % 1.02 % 11.22 % 3.06 % 0.00 % 78.57 %

98 : 6 , 1 , 11 , 3 , 0 , 77...6.12 , 1.02 , 11.22 , 3.06 , 0.00 , 78.57 = 21 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net