โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 52
ร้อยละ 1.67 % 3.33 % 5.00 % 1.67 % 1.67 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 2 2 6 3 1 112
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 4.76 % 2.38 % 0.79 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 3 4 9 4 2 164
ร้อยละ 1.61 % 2.15 % 4.84 % 2.15 % 1.08 % 88.17 %

186 : 3 , 4 , 9 , 4 , 2 , 164...1.61 , 2.15 , 4.84 , 2.15 , 1.08 , 88.17 = 22 : 11.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.83%

Powered By www.thaieducation.net