โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 50
ร้อยละ 1.72 % 3.45 % 5.17 % 1.72 % 1.72 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 2 3 8 3 1 112
ร้อยละ 1.55 % 2.33 % 6.20 % 2.33 % 0.78 % 86.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 3 5 11 4 2 162
ร้อยละ 1.60 % 2.67 % 5.88 % 2.14 % 1.07 % 86.63 %

187 : 3 , 5 , 11 , 4 , 2 , 162...1.60 , 2.67 , 5.88 , 2.14 , 1.07 , 86.63 = 25 : 13.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37%

Powered By www.thaieducation.net