โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 49
ร้อยละ 1.75 % 3.51 % 5.26 % 1.75 % 1.75 % 85.96 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 2 3 7 3 1 108
ร้อยละ 1.61 % 2.42 % 5.65 % 2.42 % 0.81 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 3 5 10 4 2 157
ร้อยละ 1.66 % 2.76 % 5.52 % 2.21 % 1.10 % 86.74 %

181 : 3 , 5 , 10 , 4 , 2 , 157...1.66 , 2.76 , 5.52 , 2.21 , 1.10 , 86.74 = 24 : 13.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26%

Powered By www.thaieducation.net