โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 8 9 14 0 0 120
ร้อยละ 5.30 % 5.96 % 9.27 % 0.00 % 0.00 % 79.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 9 10 17 0 0 142
ร้อยละ 5.06 % 5.62 % 9.55 % 0.00 % 0.00 % 79.78 %

178 : 9 , 10 , 17 , 0 , 0 , 142...5.06 , 5.62 , 9.55 , 0.00 , 0.00 , 79.78 = 36 : 20.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22%

Powered By www.thaieducation.net