โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 21
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 19 7 13 2 0 109
ร้อยละ 12.67 % 4.67 % 8.67 % 1.33 % 0.00 % 72.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 21 10 15 2 0 130
ร้อยละ 11.80 % 5.62 % 8.43 % 1.12 % 0.00 % 73.03 %

178 : 21 , 10 , 15 , 2 , 0 , 130...11.80 , 5.62 , 8.43 , 1.12 , 0.00 , 73.03 = 48 : 26.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97%

Powered By www.thaieducation.net