โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 43
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 84.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 1 3 6 0 0 63
ร้อยละ 1.37 % 4.11 % 8.22 % 0.00 % 0.00 % 86.30 %

73 : 1 , 3 , 6 , 0 , 0 , 63...1.37 , 4.11 , 8.22 , 0.00 , 0.00 , 86.30 = 10 : 13.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70%

Powered By www.thaieducation.net