โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 16
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 1 6 2 1 38
ร้อยละ 5.88 % 1.96 % 11.76 % 3.92 % 1.96 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 6 3 9 2 1 54
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 12.00 % 2.67 % 1.33 % 72.00 %

75 : 6 , 3 , 9 , 2 , 1 , 54...8.00 , 4.00 , 12.00 , 2.67 , 1.33 , 72.00 = 21 : 28.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00%

Powered By www.thaieducation.net