โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 8 3 0 6 3 43
ร้อยละ 12.70 % 4.76 % 0.00 % 9.52 % 4.76 % 68.25 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 6 4 3 7 4 81
ร้อยละ 5.71 % 3.81 % 2.86 % 6.67 % 3.81 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 14 7 3 13 7 124
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 1.79 % 7.74 % 4.17 % 73.81 %

168 : 14 , 7 , 3 , 13 , 7 , 124...8.33 , 4.17 , 1.79 , 7.74 , 4.17 , 73.81 = 44 : 26.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net