โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 10 6 3 4 2 38
ร้อยละ 15.87 % 9.52 % 4.76 % 6.35 % 3.17 % 60.32 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 10 3 10 3 1 78
ร้อยละ 9.52 % 2.86 % 9.52 % 2.86 % 0.95 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 20 9 13 7 3 116
ร้อยละ 11.90 % 5.36 % 7.74 % 4.17 % 1.79 % 69.05 %

168 : 20 , 9 , 13 , 7 , 3 , 116...11.90 , 5.36 , 7.74 , 4.17 , 1.79 , 69.05 = 52 : 30.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.95%

Powered By www.thaieducation.net