โรงเรียนคลองลาดช้าง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
158
จำนวน(คน) 7 8 8 7 17 111
ร้อยละ 4.43 % 5.06 % 5.06 % 4.43 % 10.76 % 70.25 %
ระดับประถมศึกษา
256
จำนวน(คน) 10 21 20 10 41 154
ร้อยละ 3.91 % 8.20 % 7.81 % 3.91 % 16.02 % 60.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 414 คน
จำนวน(คน) 17 29 28 17 58 265
ร้อยละ 4.11 % 7.00 % 6.76 % 4.11 % 14.01 % 64.01 %

414 : 17 , 29 , 28 , 17 , 58 , 265...4.11 , 7.00 , 6.76 , 4.11 , 14.01 , 64.01 = 149 : 35.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 414 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 35.99%

Powered By www.thaieducation.net