โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 24 7 13 5 6 53
ร้อยละ 22.22 % 6.48 % 12.04 % 4.63 % 5.56 % 49.07 %
ระดับประถมศึกษา
270
จำนวน(คน) 21 19 60 7 21 142
ร้อยละ 7.78 % 7.04 % 22.22 % 2.59 % 7.78 % 52.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
132
จำนวน(คน) 12 9 33 6 13 59
ร้อยละ 9.09 % 6.82 % 25.00 % 4.55 % 9.85 % 44.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 510 คน
จำนวน(คน) 57 35 106 18 40 254
ร้อยละ 11.18 % 6.86 % 20.78 % 3.53 % 7.84 % 49.80 %

378 : 45 , 26 , 73 , 12 , 27 , 195...11.90 , 6.88 , 19.31 , 3.17 , 7.14 , 51.59 = 183 : 48.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 510 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 256 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20%

Powered By www.thaieducation.net