โรงเรียนวัดสุทธาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 5 0 0 0 46
ร้อยละ 7.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 16 4 13 1 0 191
ร้อยละ 7.11 % 1.78 % 5.78 % 0.44 % 0.00 % 84.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 20 9 13 1 0 237
ร้อยละ 7.14 % 3.21 % 4.64 % 0.36 % 0.00 % 84.64 %

280 : 20 , 9 , 13 , 1 , 0 , 237...7.14 , 3.21 , 4.64 , 0.36 , 0.00 , 84.64 = 43 : 15.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36%

Powered By www.thaieducation.net