โรงเรียนวัดสุทธาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 3 1 0 1 51
ร้อยละ 3.45 % 5.17 % 1.72 % 0.00 % 1.72 % 87.93 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 13 8 14 0 22 170
ร้อยละ 5.73 % 3.52 % 6.17 % 0.00 % 9.69 % 74.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 15 11 15 0 23 221
ร้อยละ 5.26 % 3.86 % 5.26 % 0.00 % 8.07 % 77.54 %

285 : 15 , 11 , 15 , 0 , 23 , 221...5.26 , 3.86 , 5.26 , 0.00 , 8.07 , 77.54 = 64 : 22.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46%

Powered By www.thaieducation.net