โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 4 4 19 0 0 86
ร้อยละ 3.54 % 3.54 % 16.81 % 0.00 % 0.00 % 76.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 4 6 24 0 0 116
ร้อยละ 2.67 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 77.33 %

150 : 4 , 6 , 24 , 0 , 0 , 116...2.67 , 4.00 , 16.00 , 0.00 , 0.00 , 77.33 = 34 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67%

Powered By www.thaieducation.net