โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 4 19 0 0 84
ร้อยละ 3.60 % 3.60 % 17.12 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
143 คน
จำนวน(คน) 4 5 23 0 0 111
ร้อยละ 2.80 % 3.50 % 16.08 % 0.00 % 0.00 % 77.62 %

143 : 4 , 5 , 23 , 0 , 0 , 111...2.80 , 3.50 , 16.08 , 0.00 , 0.00 , 77.62 = 32 : 22.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38%

Powered By www.thaieducation.net