โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 3 4 5 2 0 80
ร้อยละ 3.19 % 4.26 % 5.32 % 2.13 % 0.00 % 85.11 %
ระดับประถมศึกษา
310
จำนวน(คน) 8 7 14 5 0 276
ร้อยละ 2.58 % 2.26 % 4.52 % 1.61 % 0.00 % 89.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
132
จำนวน(คน) 4 3 7 3 0 115
ร้อยละ 3.03 % 2.27 % 5.30 % 2.27 % 0.00 % 87.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 536 คน
จำนวน(คน) 15 14 26 10 0 471
ร้อยละ 2.80 % 2.61 % 4.85 % 1.87 % 0.00 % 87.87 %

404 : 11 , 11 , 19 , 7 , 0 , 356...2.72 , 2.72 , 4.70 , 1.73 , 0.00 , 88.12 = 48 : 11.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 536 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 12.13%

Powered By www.thaieducation.net