โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 6 4 5 2 0 76
ร้อยละ 6.45 % 4.30 % 5.38 % 2.15 % 0.00 % 81.72 %
ระดับประถมศึกษา
324
จำนวน(คน) 8 7 6 5 0 298
ร้อยละ 2.47 % 2.16 % 1.85 % 1.54 % 0.00 % 91.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 4 3 7 3 0 114
ร้อยละ 3.05 % 2.29 % 5.34 % 2.29 % 0.00 % 87.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 548 คน
จำนวน(คน) 18 14 18 10 0 488
ร้อยละ 3.28 % 2.55 % 3.28 % 1.82 % 0.00 % 89.05 %

417 : 14 , 11 , 11 , 7 , 0 , 374...3.36 , 2.64 , 2.64 , 1.68 , 0.00 , 89.69 = 43 : 10.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 548 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95%

Powered By www.thaieducation.net