โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 0 6 8 2 0 93
ร้อยละ 0.00 % 5.50 % 7.34 % 1.83 % 0.00 % 85.32 %
ระดับประถมศึกษา
500
จำนวน(คน) 34 5 60 4 7 390
ร้อยละ 6.80 % 1.00 % 12.00 % 0.80 % 1.40 % 78.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 609 คน
จำนวน(คน) 34 11 68 6 7 483
ร้อยละ 5.58 % 1.81 % 11.17 % 0.99 % 1.15 % 79.31 %

609 : 34 , 11 , 68 , 6 , 7 , 483...5.58 , 1.81 , 11.17 , 0.99 , 1.15 , 79.31 = 126 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 609 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net