โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 0 6 8 2 0 88
ร้อยละ 0.00 % 5.77 % 7.69 % 1.92 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
498
จำนวน(คน) 34 5 60 4 7 388
ร้อยละ 6.83 % 1.00 % 12.05 % 0.80 % 1.41 % 77.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 602 คน
จำนวน(คน) 34 11 68 6 7 476
ร้อยละ 5.65 % 1.83 % 11.30 % 1.00 % 1.16 % 79.07 %

602 : 34 , 11 , 68 , 6 , 7 , 476...5.65 , 1.83 , 11.30 , 1.00 , 1.16 , 79.07 = 126 : 20.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 602 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93%

Powered By www.thaieducation.net