โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 7 2 3 0 0 92
ร้อยละ 6.73 % 1.92 % 2.88 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
498
จำนวน(คน) 15 24 40 0 4 415
ร้อยละ 3.01 % 4.82 % 8.03 % 0.00 % 0.80 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 602 คน
จำนวน(คน) 22 26 43 0 4 507
ร้อยละ 3.65 % 4.32 % 7.14 % 0.00 % 0.66 % 84.22 %

602 : 22 , 26 , 43 , 0 , 4 , 507...3.65 , 4.32 , 7.14 , 0.00 , 0.66 , 84.22 = 95 : 15.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 602 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78%

Powered By www.thaieducation.net