โรงเรียนวัดบ่อเงิน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 0 7 4 4 30
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 15.22 % 8.70 % 8.70 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 6 2 30 8 24 81
ร้อยละ 3.97 % 1.32 % 19.87 % 5.30 % 15.89 % 53.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 6 1 23 7 19 20
ร้อยละ 7.89 % 1.32 % 30.26 % 9.21 % 25.00 % 26.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 13 3 60 19 47 131
ร้อยละ 4.76 % 1.10 % 21.98 % 6.96 % 17.22 % 47.99 %

197 : 7 , 2 , 37 , 12 , 28 , 111...3.55 , 1.02 , 18.78 , 6.09 , 14.21 , 56.35 = 86 : 43.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 52.01%

Powered By www.thaieducation.net