โรงเรียนวัดบ่อเงิน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 8 0 10 4 1 26
ร้อยละ 16.33 % 0.00 % 20.41 % 8.16 % 2.04 % 53.06 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 39 3 33 17 24 35
ร้อยละ 25.83 % 1.99 % 21.85 % 11.26 % 15.89 % 23.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 1 7 3 6 39
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 12.07 % 5.17 % 10.34 % 67.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 49 4 50 24 31 100
ร้อยละ 18.99 % 1.55 % 19.38 % 9.30 % 12.02 % 38.76 %

200 : 47 , 3 , 43 , 21 , 25 , 61...23.50 , 1.50 , 21.50 , 10.50 , 12.50 , 30.50 = 139 : 69.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 61.24%

Powered By www.thaieducation.net