โรงเรียนวัดบ่อเงิน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 8 0 10 4 1 26
ร้อยละ 16.33 % 0.00 % 20.41 % 8.16 % 2.04 % 53.06 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 39 3 33 17 24 35
ร้อยละ 25.83 % 1.99 % 21.85 % 11.26 % 15.89 % 23.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 6 2 20 8 20 2
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 34.48 % 13.79 % 34.48 % 3.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 53 5 63 29 45 63
ร้อยละ 20.54 % 1.94 % 24.42 % 11.24 % 17.44 % 24.42 %

200 : 47 , 3 , 43 , 21 , 25 , 61...23.50 , 1.50 , 21.50 , 10.50 , 12.50 , 30.50 = 139 : 69.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 195 คน คิดเป็นร้อยละ 75.58%

Powered By www.thaieducation.net