โรงเรียนคลองบางโพธิ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 1 3 3 4 0 47
ร้อยละ 1.72 % 5.17 % 5.17 % 6.90 % 0.00 % 81.03 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 4 4 15 0 17 156
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 7.65 % 0.00 % 8.67 % 79.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 5 2 4 10 0 68
ร้อยละ 5.62 % 2.25 % 4.49 % 11.24 % 0.00 % 76.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 10 9 22 14 17 271
ร้อยละ 2.92 % 2.62 % 6.41 % 4.08 % 4.96 % 79.01 %

254 : 5 , 7 , 18 , 4 , 17 , 203...1.97 , 2.76 , 7.09 , 1.57 , 6.69 , 79.92 = 51 : 20.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.99%

Powered By www.thaieducation.net