โรงเรียนคลองบางโพธิ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 1 3 0 0 1 53
ร้อยละ 1.72 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 1.72 % 91.38 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 0 5 0 0 6 186
ร้อยละ 0.00 % 2.54 % 0.00 % 0.00 % 3.05 % 94.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 6 2 0 0 0 81
ร้อยละ 6.74 % 2.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 344 คน
จำนวน(คน) 7 10 0 0 7 320
ร้อยละ 2.03 % 2.91 % 0.00 % 0.00 % 2.03 % 93.02 %

255 : 1 , 8 , 0 , 0 , 7 , 239...0.39 , 3.14 , 0.00 , 0.00 , 2.75 , 93.73 = 16 : 6.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 344 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98%

Powered By www.thaieducation.net