โรงเรียนคลองบางโพธิ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 1 0 0 6 49
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 10.34 % 84.48 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 10 21 11 0 17 137
ร้อยละ 5.10 % 10.71 % 5.61 % 0.00 % 8.67 % 69.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 5 4 4 0 12 64
ร้อยละ 5.62 % 4.49 % 4.49 % 0.00 % 13.48 % 71.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 17 26 15 0 35 250
ร้อยละ 4.96 % 7.58 % 4.37 % 0.00 % 10.20 % 72.89 %

254 : 12 , 22 , 11 , 0 , 23 , 186...4.72 , 8.66 , 4.33 , 0.00 , 9.06 , 73.23 = 68 : 26.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11%

Powered By www.thaieducation.net