โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 0 1 12 0 0 85
ร้อยละ 0.00 % 1.02 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 0 2 14 0 0 103
ร้อยละ 0.00 % 1.68 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 86.55 %

119 : 0 , 2 , 14 , 0 , 0 , 103...0.00 , 1.68 , 11.76 , 0.00 , 0.00 , 86.55 = 16 : 13.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45%

Powered By www.thaieducation.net