โรงเรียนวัดจันทาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 4 0 4 4 25
ร้อยละ 9.76 % 9.76 % 0.00 % 9.76 % 9.76 % 60.98 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 8 8 9 8 8 22
ร้อยละ 12.70 % 12.70 % 14.29 % 12.70 % 12.70 % 34.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 12 12 9 12 12 47
ร้อยละ 11.54 % 11.54 % 8.65 % 11.54 % 11.54 % 45.19 %

104 : 12 , 12 , 9 , 12 , 12 , 47...11.54 , 11.54 , 8.65 , 11.54 , 11.54 , 45.19 = 57 : 54.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81%

Powered By www.thaieducation.net