โรงเรียนวัดบ่อทอง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 54
ร้อยละ 7.81 % 4.69 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 25 30 30 25 5 97
ร้อยละ 11.79 % 14.15 % 14.15 % 11.79 % 2.36 % 45.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 30 33 32 25 5 151
ร้อยละ 10.87 % 11.96 % 11.59 % 9.06 % 1.81 % 54.71 %

276 : 30 , 33 , 32 , 25 , 5 , 151...10.87 , 11.96 , 11.59 , 9.06 , 1.81 , 54.71 = 125 : 45.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 45.29%

Powered By www.thaieducation.net