โรงเรียนวัดบ่อทอง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 52
ร้อยละ 8.06 % 4.84 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 25 30 30 25 5 98
ร้อยละ 11.74 % 14.08 % 14.08 % 11.74 % 2.35 % 46.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 30 33 32 25 5 150
ร้อยละ 10.91 % 12.00 % 11.64 % 9.09 % 1.82 % 54.55 %

275 : 30 , 33 , 32 , 25 , 5 , 150...10.91 , 12.00 , 11.64 , 9.09 , 1.82 , 54.55 = 125 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net