โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 2 0 1 1 49
ร้อยละ 0.00 % 3.77 % 0.00 % 1.89 % 1.89 % 92.45 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 4 0 9 2 8 163
ร้อยละ 2.15 % 0.00 % 4.84 % 1.08 % 4.30 % 87.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 4 2 9 3 9 212
ร้อยละ 1.67 % 0.84 % 3.77 % 1.26 % 3.77 % 88.70 %

239 : 4 , 2 , 9 , 3 , 9 , 212...1.67 , 0.84 , 3.77 , 1.26 , 3.77 , 88.70 = 27 : 11.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30%

Powered By www.thaieducation.net