โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 3 1 1 1 45
ร้อยละ 1.92 % 5.77 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 5 2 12 2 9 152
ร้อยละ 2.75 % 1.10 % 6.59 % 1.10 % 4.95 % 83.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 6 5 13 3 10 197
ร้อยละ 2.56 % 2.14 % 5.56 % 1.28 % 4.27 % 84.19 %

234 : 6 , 5 , 13 , 3 , 10 , 197...2.56 , 2.14 , 5.56 , 1.28 , 4.27 , 84.19 = 37 : 15.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.81%

Powered By www.thaieducation.net