โรงเรียนคลองพระอุดม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 40
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 6 0 11 0 0 70
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 80.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
134 คน
จำนวน(คน) 7 2 15 0 0 110
ร้อยละ 5.22 % 1.49 % 11.19 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %

134 : 7 , 2 , 15 , 0 , 0 , 110...5.22 , 1.49 , 11.19 , 0.00 , 0.00 , 82.09 = 24 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net