โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 18
ร้อยละ 18.52 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 9 5 18 0 2 126
ร้อยละ 5.63 % 3.13 % 11.25 % 0.00 % 1.25 % 78.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 1 9 0 0 33
ร้อยละ 6.52 % 2.17 % 19.57 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 17 7 30 0 2 177
ร้อยละ 7.30 % 3.00 % 12.88 % 0.00 % 0.86 % 75.97 %

187 : 14 , 6 , 21 , 0 , 2 , 144...7.49 , 3.21 , 11.23 , 0.00 , 1.07 , 77.01 = 43 : 22.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03%

Powered By www.thaieducation.net