โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 4 1 0 18
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 14.29 % 3.57 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 11 6 20 0 0 124
ร้อยละ 6.83 % 3.73 % 12.42 % 0.00 % 0.00 % 77.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 34
ร้อยละ 8.51 % 2.13 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 18 9 32 1 0 176
ร้อยละ 7.63 % 3.81 % 13.56 % 0.42 % 0.00 % 74.58 %

189 : 14 , 8 , 24 , 1 , 0 , 142...7.41 , 4.23 , 12.70 , 0.53 , 0.00 , 75.13 = 47 : 24.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42%

Powered By www.thaieducation.net