โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 18
ร้อยละ 14.81 % 3.70 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 11 7 25 0 0 119
ร้อยละ 6.79 % 4.32 % 15.43 % 0.00 % 0.00 % 73.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 6 1 11 0 0 28
ร้อยละ 13.04 % 2.17 % 23.91 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 21 9 40 0 0 165
ร้อยละ 8.94 % 3.83 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %

189 : 15 , 8 , 29 , 0 , 0 , 137...7.94 , 4.23 , 15.34 , 0.00 , 0.00 , 72.49 = 52 : 27.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 29.79%

Powered By www.thaieducation.net