โรงเรียนวัดศิริจันทาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 3 2 9 1 3 44
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 14.52 % 1.61 % 4.84 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 8 8 43 1 1 85
ร้อยละ 5.48 % 5.48 % 29.45 % 0.68 % 0.68 % 58.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 11 10 52 2 4 129
ร้อยละ 5.29 % 4.81 % 25.00 % 0.96 % 1.92 % 62.02 %

208 : 11 , 10 , 52 , 2 , 4 , 129...5.29 , 4.81 , 25.00 , 0.96 , 1.92 , 62.02 = 79 : 37.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 37.98%

Powered By www.thaieducation.net