โรงเรียนวัดศิริจันทาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 2 2 9 1 0 50
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 14.06 % 1.56 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 8 8 41 1 1 91
ร้อยละ 5.33 % 5.33 % 27.33 % 0.67 % 0.67 % 60.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 10 10 50 2 1 141
ร้อยละ 4.67 % 4.67 % 23.36 % 0.93 % 0.47 % 65.89 %

214 : 10 , 10 , 50 , 2 , 1 , 141...4.67 , 4.67 , 23.36 , 0.93 , 0.47 , 65.89 = 73 : 34.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.11%

Powered By www.thaieducation.net