โรงเรียนวัดศิริจันทาราม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 2 2 8 1 0 52
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 12.31 % 1.54 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 10 8 39 1 1 91
ร้อยละ 6.67 % 5.33 % 26.00 % 0.67 % 0.67 % 60.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 12 10 47 2 1 143
ร้อยละ 5.58 % 4.65 % 21.86 % 0.93 % 0.47 % 66.51 %

215 : 12 , 10 , 47 , 2 , 1 , 143...5.58 , 4.65 , 21.86 , 0.93 , 0.47 , 66.51 = 72 : 33.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.49%

Powered By www.thaieducation.net