โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
194
จำนวน(คน) 7 10 6 7 6 158
ร้อยละ 3.61 % 5.15 % 3.09 % 3.61 % 3.09 % 81.44 %
ระดับประถมศึกษา
630
จำนวน(คน) 22 18 51 22 28 489
ร้อยละ 3.49 % 2.86 % 8.10 % 3.49 % 4.44 % 77.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 824 คน
จำนวน(คน) 29 28 57 29 34 647
ร้อยละ 3.52 % 3.40 % 6.92 % 3.52 % 4.13 % 78.52 %

824 : 29 , 28 , 57 , 29 , 34 , 647...3.52 , 3.40 , 6.92 , 3.52 , 4.13 , 78.52 = 177 : 21.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 824 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 177 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48%

Powered By www.thaieducation.net