โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
194
จำนวน(คน) 8 14 8 5 10 149
ร้อยละ 4.12 % 7.22 % 4.12 % 2.58 % 5.15 % 76.80 %
ระดับประถมศึกษา
630
จำนวน(คน) 23 19 65 22 26 475
ร้อยละ 3.65 % 3.02 % 10.32 % 3.49 % 4.13 % 75.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 824 คน
จำนวน(คน) 31 33 73 27 36 624
ร้อยละ 3.76 % 4.00 % 8.86 % 3.28 % 4.37 % 75.73 %

824 : 31 , 33 , 73 , 27 , 36 , 624...3.76 , 4.00 , 8.86 , 3.28 , 4.37 , 75.73 = 200 : 24.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 824 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 24.27%

Powered By www.thaieducation.net