โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
194
จำนวน(คน) 8 14 9 4 4 155
ร้อยละ 4.12 % 7.22 % 4.64 % 2.06 % 2.06 % 79.90 %
ระดับประถมศึกษา
630
จำนวน(คน) 24 18 67 21 28 472
ร้อยละ 3.81 % 2.86 % 10.63 % 3.33 % 4.44 % 74.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 824 คน
จำนวน(คน) 32 32 76 25 32 627
ร้อยละ 3.88 % 3.88 % 9.22 % 3.03 % 3.88 % 76.09 %

824 : 32 , 32 , 76 , 25 , 32 , 627...3.88 , 3.88 , 9.22 , 3.03 , 3.88 , 76.09 = 197 : 23.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 824 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91%

Powered By www.thaieducation.net