โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 4 5 5 9 21
ร้อยละ 2.22 % 8.89 % 11.11 % 11.11 % 20.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 4 4 4 12 11 92
ร้อยละ 3.15 % 3.15 % 3.15 % 9.45 % 8.66 % 72.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 5 8 9 17 20 113
ร้อยละ 2.91 % 4.65 % 5.23 % 9.88 % 11.63 % 65.70 %

172 : 5 , 8 , 9 , 17 , 20 , 113...2.91 , 4.65 , 5.23 , 9.88 , 11.63 , 65.70 = 59 : 34.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30%

Powered By www.thaieducation.net