โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 1 4 5 5 9 24
ร้อยละ 2.08 % 8.33 % 10.42 % 10.42 % 18.75 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 4 9 4 13 13 88
ร้อยละ 3.05 % 6.87 % 3.05 % 9.92 % 9.92 % 67.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 5 13 9 18 22 112
ร้อยละ 2.79 % 7.26 % 5.03 % 10.06 % 12.29 % 62.57 %

179 : 5 , 13 , 9 , 18 , 22 , 112...2.79 , 7.26 , 5.03 , 10.06 , 12.29 , 62.57 = 67 : 37.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.43%

Powered By www.thaieducation.net