โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 10 0 18 0 0 74
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 72.55 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 35 0 50 0 0 178
ร้อยละ 13.31 % 0.00 % 19.01 % 0.00 % 0.00 % 67.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 365 คน
จำนวน(คน) 45 0 68 0 0 252
ร้อยละ 12.33 % 0.00 % 18.63 % 0.00 % 0.00 % 69.04 %

365 : 45 , 0 , 68 , 0 , 0 , 252...12.33 , 0.00 , 18.63 , 0.00 , 0.00 , 69.04 = 113 : 30.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 365 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.96%

Powered By www.thaieducation.net