โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 10 4 10 0 0 76
ร้อยละ 10.00 % 4.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 17 7 38 1 0 203
ร้อยละ 6.39 % 2.63 % 14.29 % 0.38 % 0.00 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 366 คน
จำนวน(คน) 27 11 48 1 0 279
ร้อยละ 7.38 % 3.01 % 13.11 % 0.27 % 0.00 % 76.23 %

366 : 27 , 11 , 48 , 1 , 0 , 279...7.38 , 3.01 , 13.11 , 0.27 , 0.00 , 76.23 = 87 : 23.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 366 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77%

Powered By www.thaieducation.net