โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 11 4 10 0 0 69
ร้อยละ 11.70 % 4.26 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 73.40 %
ระดับประถมศึกษา
265
จำนวน(คน) 17 7 39 1 0 201
ร้อยละ 6.42 % 2.64 % 14.72 % 0.38 % 0.00 % 75.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 359 คน
จำนวน(คน) 28 11 49 1 0 270
ร้อยละ 7.80 % 3.06 % 13.65 % 0.28 % 0.00 % 75.21 %

359 : 28 , 11 , 49 , 1 , 0 , 270...7.80 , 3.06 , 13.65 , 0.28 , 0.00 , 75.21 = 89 : 24.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 359 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.79%

Powered By www.thaieducation.net