โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 3 11 6 2 0 96
ร้อยละ 2.54 % 9.32 % 5.08 % 1.69 % 0.00 % 81.36 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 22 17 39 1 2 471
ร้อยละ 3.99 % 3.08 % 7.07 % 0.18 % 0.36 % 85.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
162
จำนวน(คน) 5 3 22 1 2 129
ร้อยละ 3.09 % 1.85 % 13.58 % 0.62 % 1.23 % 79.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 832 คน
จำนวน(คน) 30 31 67 4 4 696
ร้อยละ 3.61 % 3.73 % 8.05 % 0.48 % 0.48 % 83.65 %

670 : 25 , 28 , 45 , 3 , 2 , 567...3.73 , 4.18 , 6.72 , 0.45 , 0.30 , 84.63 = 103 : 15.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 832 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35%

Powered By www.thaieducation.net