โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 30 8 10 3 0 67
ร้อยละ 25.42 % 6.78 % 8.47 % 2.54 % 0.00 % 56.78 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 71 47 95 33 3 303
ร้อยละ 12.86 % 8.51 % 17.21 % 5.98 % 0.54 % 54.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
162
จำนวน(คน) 13 15 43 8 1 82
ร้อยละ 8.02 % 9.26 % 26.54 % 4.94 % 0.62 % 50.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 832 คน
จำนวน(คน) 114 70 148 44 4 452
ร้อยละ 13.70 % 8.41 % 17.79 % 5.29 % 0.48 % 54.33 %

670 : 101 , 55 , 105 , 36 , 3 , 370...15.07 , 8.21 , 15.67 , 5.37 , 0.45 , 55.22 = 300 : 44.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 832 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 380 คน คิดเป็นร้อยละ 45.67%

Powered By www.thaieducation.net